VAE

نمایشگاه هوافضایی مجازی

بازدید در هر زمان و مکانی از نمایشگاه های هوافضایی جهان
با توجه به شرایط و محدودیت های خاص و فیزیکی هر کدام از نمایشگاه های هوافضایی در سراسر دنیا، همه علاقمندان به این نمایشگاه ها دسترسی ندارد و یا از تجهیزات و هواپیماها و بالگردهای موجود در آن خبری ندارند و بازدید از آنها، مستلزم هزینه و زمان می باشد تا در زمان معین شده ، بازدیدکننده از آنها بازدید کند.
 در گذر زمان برخی از تجهیزات هر هواپیما نیز از بین رفته و در دسترس نمی باشد و یا امکانش نمی باشد ، مثلا ما نمونه های مسلح یک هواپیما به سلاح های مختلف آن را در کمتر نمایشگاهی می توان یافت .

نمایشگاه هوایی ایران

با حضور انواع هواپیما و بالگردهای نظامی و تجاری

نمایشگاه هوایی ارتش ایران

با حضور بیش از 20 نوع هواپیما و بالگرد نظامی

کابین هواپیما و بالگردها

کابین خلبان بسیاری از انواع هواپیماها و بالگردها

نمایشگاه هوایی نظامی ایران

با حضور انواع هواپیماها و بالگردهای نظامی ایران

نمایشگاه کابین انواع هواگردها

کابین بسیاری از انواع هواگردهای آمریکا

موزه مجازی نیروی هوایی آمریکا

با حضور انواع هواگردهای تاریخ هوانوردی آمریکا