VAE

Category: نمایشگاه های هوایی

نمایشگاه ARMY روسیه

نمایشگاه آرمیا روسیه، بزرگ‌ترین نمایشگاه دفاعی شرقی جهان است. این نمایشگاه یکی از روبه‌رشدترین رویدادهای حوزه فناوری دفاعی به‌حساب می‌آید. به آماری از نمایشگاه آرمیا

مطالعه بیشتر